فرم ثبت اطلاعات پرداخت

جهت پرداخت هزینه کارگاه های ثبت نام شده و ارسال فیش واریزی از اطلاعات و فرم ذیل استفاده کنید

اطلاعات حساب بانکی

هزینه کارگاه های ثبت نام شده را به حساب ذیل واریز کنیدو فیش واریزی را از طریق فرم مقابل ارسال نمایید.

فرم ثبت اطلاعات فیش واریزی

  مراحل ثبت نام در دوره های آموزشی

  ۱. ثبت نام در دوره

  ابتدا از طریق دکمه "شروع ثبت نام" و رفتن به صفحه تسویه حساب و پر کردن فرم ثبت نام نسبت به ثبت نام در دوره اقدام کنید.

  ۲. پرداخت هزینه کارگاه

  هزینه کارگاه را به حساب یا کارت ذیل واریز نمایید.
  حساب بانک ملت به نام بهروز مهدوی
  حساب: ۸۱۴۵۹۸۸۵۳۰
  کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۶۸۵۷۲۲۵۳۸
  شبا: IR۸۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۸۱۴۵۹۸۸۵۳۰

  ۳. ارسال فیش واریزی

  پس از واریز وجه کارگاه اطلاعات فیش واریزی خود را از طریق فرم ذیل ارسال نمایید و ثبت نام خود را تکمیل نمایید.